ابلها مردا من عدوی تو نیستم؛ من انکار تو ام

۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

انواع دوستانم

دوستانم را از جهت برخوردشان وقتی که حالم بد است، به چهار دسته، به ترتیب اهمیتشان برایم، میتوانم تقسیم کنم:

1) آنها که وقتی حالم بد است، میفهمند و انتظار ندارم که حال بپرسند. آنها هستند. هستند بدون پرسشی.
2) آنها که وقتی حالم بد است، میفهمند یا نمیفهمند، حتما انتظار دارم که حالم را کلاما بپرسند.
3) آنها که وقتی حالم بد است، نمیفهمند و حال پرسیدنشان را هم نمیخواهم.
4) سایرین.

سراغ ندارم که کسی از دسته ای به دسته بالاتر رفته باشد..

۲ نظر:

درباره من

عکس من
هنوز دانشجوی دکتری مهندسی برق