ابلها مردا من عدوی تو نیستم؛ من انکار تو ام

۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

رفاقت

اشاره: ندارد.

آخر نامه نوشته:
"دل که جهنم، لکن رضایت ندارم که جای ات تنگ باشد.".

درباره من

عکس من
هنوز دانشجوی دکتری مهندسی برق