ابلها مردا من عدوی تو نیستم؛ من انکار تو ام

۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

معیارهای عالی - استدلالهای خالی

اشاره: رند همه اعصار، سعدی، را تنها میتوان با همین نام به خاطر متبادر کرد که "هو الاکبر مما یصفون" و این ارثیه خلافت پروردگارش باشد بر زمین که شأنش - چنان که نوشته اند - اجلّ است از غصب صفات ذوالجلال (هر چند این آخری هم نعت بنده دیگری باشد، مشقشق از کلام مستانه اش) (بدان! اینکه شریک بندگانش نمیخوانند، از عظمت اضطراب بین سوالش و جواب "بلی" است و بس و الا ...). به هر حال، این هم پیاله ای از اقیانوس شیخ ما.


دوستش داری و تشریف "به چشم تو زیباست" بر بالای معشوقی اش بس کوتاه مینمایدت و میخواهی تمایز ناپیمودنی اش بر سایرین را رسوا کنی؛ درست در همین لحظه است که "حرکات دلفریبش" را "متناسب و موزون" میخوانی؛ که اگر دل، فریب خورده است، آن دو دیگر، راه فرار را بسته اند. معیار نسبی که کفایت حال را نکند، معیار مطلق را عیان میکنی و این استدلال با همه بچه گانگی اش، شوق می افزاید. این یک مصراع. باقی را خودت بخوان.


متناسبند و موزون، حرکات دلفریبت/ متوجه است با ما سخنان بی حسیبت


اشک، امان نوشتن در باب "متوجه" و "سخن" و "بی حسیب" را نمیدهد؛ اما بسنده کنم که آن "ما" یعنی مرا در خیل مشتاقان، بی نام و نشان، اذن خطاب شدن میدهی. ببین این تقوای "ترس آلود" را که پیشترها در همینجا گفته بودم در وصف عاشق.


.

۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

این خرداد

این خرداد که میگذرد، همراه است با قطع تعلق کاملم از مدارس سمپاد. دیگر هیچ دانش آموزی در هیچ مدرسه ای نیست که معلم-شاگردی کرده باشیم. اهمیت این قضیه را با چراغ خاموش دفن میکنم که دیگر نشود نبش قبر کرد.


"شادی شیخی که خانقاه ندارد".

درباره من

عکس من
هنوز دانشجوی دکتری مهندسی برق